Porsche Centrum Wrocław LELLEK

Obowiązek Informacyjny

Jak przetwarzamy Twoje dane?

Oświadczenie o ochronie danych osobowych dot. relacji biznesowej z Państwem

My, Porsche Centrum Wrocław (Odpowiedzialne Porsche Centrum) oraz Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. będący importerem produktów marki Porsche w Polsce (zwani dalej „my") , cieszymy się z Państwa zainteresowania naszymi produktami i usługami. Państwa prywatność jest dla nas istotną kwestią. Ochronę Państwa danych osobowych oraz zapewnienie ich poufności traktujemy bardzo poważnie. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się wyłącznie w ramach przepisów ustawowych Unii Europejskiej, w tym polskich, z zakresu prawa ochrony danych osobowych, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej „RODO”). Niniejszym oświadczeniem o ochronie danych przekazujemy Państwu informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz o Państwa prawach w zakresie ochrony danych w ramach naszej relacji biznesowej z Państwem. Informacje na temat innych serwisów oraz ofert innych spółek koncernu Porsche znajdą Państwo w odpowiednim oświadczeniu o ochronie danych złożonym w ramach tych serwisów bądź spółek.

1. Administratorzy - podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych. Inspektor ochrony danych

Podmiotami odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych w rozumieniu przepisów ustawowych o ochronie danych osobowych są:

LELLEK sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-960), ul. Opolska 2c, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS  0000943822, ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­NIP: 991-037-47-36, REGON: 160105918 (Odpowiedzialne Centrum Porsche);

Z inspektorem ochrony danych (IOD) Odpowiedzialnego Porsche Centrum mogą się Państwo skontaktować:

 • pod adresem e-mail: iod@lellek.com.pl;
 • pisemnie na adres: Porsche Centrum Wrocław, Al. Karkonoska 54, 53-015  Wrocław, z dopiskiem „IOD”;

Volkswagen Group Polska sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169; (VGP)

ul. Krańcowa 44

61-037 Poznań

email: daneosobowe@vw-group.pl

Z inspektorem ochrony danych (IOD) VGP mogą się Państwo skontaktować:

 • pod adresem e-mail: iod@vw-group.pl,
 • pisemnie na adres Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą
  w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44, z dopiskiem „IOD”;

W przypadku pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych mogą się Państwo z nami skontaktować.

2. Przedmiot ochrony danych

Przedmiotem ochrony danych jest ochrona danych osobowych. Są to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (tzw. osobie, której dane dotyczą). Obejmuje to dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz korespondencyjne,  np. takie, jak nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu, lecz także informacje, które powstają w ramach relacji biznesowej z Państwem, jak na przykład informacje dotyczące ofert  lub zapytań (także na naszych stronach internetowych), zamówień oraz zawartych umów,  zleceń, nr VIN, dane dot. samochodu oraz generowane przez samochód, historia samochodu, dane lokalizacyjne, dane dot. reklamacji, dane finansowe (numer rachunku bankowego, dane dot. finansowania produktów). W przypadku specjalnych ofert rabatowych także inne dodatkowe informacje potwierdzające możliwość uzyskania rabatu, np. dane dot. zatrudnienia, wykonywanego zawodu, pełnionej funkcji;

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Poniżej prezentujemy informacje na temat celów i podstaw prawnych przetwarzania danych w ramach naszej relacji biznesowej z Państwem.

3.1 Wypełnianie zobowiązań umownych i przedumownych

Przetwarzamy dane osobowe, jeżeli jest to konieczne w celu przygotowania i realizacji umowy z Państwem. Cele zależą od konkretnej umowy i obejmują w szczególności

 • sporządzanie i opracowanie ofert (podjęcie działań przed zawarciem umowy),
 • realizacja jazd testowych,
 • realizację zawartych umów (np. zamówienie, zlecenie serwisowe, zakup części lub akcesoriów),
 • opiekę i serwis przed ustanowieniem relacji biznesowej z Państwem, podczas tej relacji oraz po jej zakończeniu,
 • w celu wykonania i na podstawie udzielonej gwarancji,
 • w celu obsługi roszczeń gwarancyjnych, reklamacyjnych, obsługi i rozliczenia zgłoszonych uszkodzeń, usterek technicznych

Dalsze szczegóły dotyczące celów przetwarzania danych wynikają z odpowiednich dokumentów umownych.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera b) RODO. Muszą Państwo przy tym podać te dane osobowe, które są niezbędne do celów przygotowania i zrealizowania naszej relacji biznesowej z Państwem. Bez tych danych nie będziemy w stanie udzielić odpowiedzi na Państwa zapytanie, bądź zrealizować umowy z Państwem.

 

3.2 Wypełnianie zobowiązań ustawowych lub ochrona żywotnych interesów

Państwa dane osobowe przetwarzamy także w celu wypełnienia ciążących na nas zobowiązań ustawowych. Zobowiązania mogą wynikać np. rachunkowego podatkowego, przepisów w sprawie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, prawa finansowego lub karnego. Cele przetwarzania wynikają przy tym z odpowiedniego zobowiązania ustawowego; przetwarzanie służy z reguły wypełnieniu obowiązków wynikających z kontroli przez organy państwa lub obowiązków informacyjnych wobec państwa.

Państwa dane osobowe przetwarzamy także w celu realizacji akcji przywoławczych oraz wykonywania obowiązków związanych z bezpieczeństwem produktu, ponieważ jest to niezbędne do wykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa oraz ochrony Państwa żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera c) bądź litera d) RODO. Jeżeli gromadzimy dane na podstawie zobowiązania prawnego lub w interesie publicznym, muszą Państwo przy tym podać te dane osobowe, które są niezbędne do wypełnienia zobowiązania prawnego. Bez udostępnienia danych moglibyśmy nie być w stanie udzielić odpowiedzi na Państwa zapytanie bądź wypełnić tych zobowiązań.

 

3.3  Realizacja prawnie uzasadnionych interesów

Państwa dane osobowe przetwarzamy także w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów lub uzasadnionych interesów podmiotów trzecich. Kierujemy się przy tym następującymi interesami:

 • Utrzymanie bieżącego kontaktu jeśli jesteście Państwo pracownikiem lub osobą kontaktową w imieniu klienta;
 • Realizacja obsługi posprzedażowej polegającej na utrzymywaniu relacji związanej z użytkowaniem samochodu marki Porsche;
 • Dalszy rozwój produktów, usług, świadczeń i ofert związanych z opieką oraz pozostałe działania wykorzystywane do zarządzania przypadkami i procesami biznesowymi;
 • Poprawa jakości produktów, usuwanie błędów i usterek, m.in. przy pomocy analizy danych z pojazdów oraz informacji zwrotnych od klientów;
 • Realizacja przypadków gwarancyjnych i dobrej woli, opracowywanie pozaumownych zapytań oraz spraw interesariuszy i klientów;
 • Zarządzanie ryzykiem oraz koordynacja akcji serwisowych;
 • Analiza zapotrzebowania oraz segmentacja klientów, np. obliczanie oraz ocena pokrewieństw, preferencji i potencjału klientów;
 • Zagwarantowanie działania zgodnego z obowiązującym prawem, prewencja oraz ochrona przed naruszaniem prawa (w szczególności czyny karalne), dochodzenie roszczeń oraz ochrona przed nimi;
 • Zarządzanie procesem sprzedaży i obsługi klienta, ustalania standardów obsługi klientów marki Porsche, zapewnienie dbałości o jakość produktów i usług;
 • Prowadzenie centralnej bazy klientów, w tym klientów potencjalnych, łączącej dane z różnych systemów i źródeł, w tym realizacji Pana/Pani praw, np. aktualizacji Pana/Pani danych;
 • Zagwarantowanie dostępności, funkcjonalności oraz technicznego bezpieczeństwa systemów oraz technicznego zarządzania danymi;
 • Badania jakości obsługi w ramach sieci dealerskiej;
 • Archiwizacja oraz zabezpieczenie dowodów na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • Analityka i statystyka- mająca na celu lepszy dobór produktów i usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej VGP oraz sieci dealerskiej;
 • Dokonywanie rozliczeń wewnętrznych między VGP, Porsche AG oraz Odpowiedzialnym Centrum Porsche oraz prowadzenie audytów wewnętrznych, raportowanie wewnętrzne sieci sprzedaży, weryfikacja działalności Odpowiedzialnego Centrum Porsche;

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera f) RODO. W przypadkach, w których muszą Państwo w tym celu udostępnić dane, informujemy o tym sposób wyraźny. Bez udostępnienia tych danych moglibyśmy nie być w stanie udzielić odpowiedzi na Państwa zapytanie bądź załatwić Państwa sprawę.

 

3.4 Wyrażenie zgody

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę do określonych celów, cele te wynikają z treści zgody wyrażonej w danym przypadku.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera a) RODO. W przypadkach, w których muszą Państwo w tym celu udostępnić dane, informujemy o tym sposób wyraźny. Bez udostępnienia tych danych moglibyśmy nie być w stanie spełnić życzenia, którego ta zgoda dotyczy. Zgodę mogą Państwo w każdej chwili odwołać, przy czym nie naruszy to legalności przetwarzania Państwa danych na podstawie wyrażonej zgody do momentu odwołania zgody. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w związku ze zgodą znajdziecie Państwo w dodatkowej klauzuli informacyjnej.

 

4. Odbiorcy danych osobowych

Wewnętrzni odbiorcy: W obrębie  Porsche -VGP lub Odpowiedzialnego Porsche Centrum dostęp do danych mają tylko te osoby, które potrzebują tego do celów wymienionych powyżej w pkt. 3

Zewnętrzni odbiorcy: Państwa dane osobowe przekazujemy zewnętrznym odbiorcom spoza Porsche tylko wówczas, gdy jest to konieczne do załatwienia Państwa zapytania bądź do realizacji umowy z Państwem, gdy istnieje inne ustawowe zezwolenie lub gdy została nam do tego celu udzielona Państwa zgoda.

Zewnętrznymi odbiorcami mogą być:

a) podmioty przetwarzające

Spółki należące do koncernu Porsche AG lub zewnętrzni usługodawcy, którymi posługujemy się w celu świadczenia usług, na przykład w dziedzinach IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, firmy wspierające organizację i realizację wydarzeń, call centr, audytorzy, doradcy.

Te podmioty przetwarzające są przez nas wybierane w sposób staranny i regularnie kontrolowane w celu upewnienia się, że zapewnione jest bezpieczeństwo i poufność Państwa danych. Usługodawcy mogą wykorzystywać dane wyłącznie do wyznaczonych przez nas celów.

b) podmioty publiczne

Urzędy i instytucje państwowe, takie jak np. prokuratury, sądy lub organy administracji skarbowej, do których musimy przekazywać dane osobowe z powodów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawowych. Przekazywanie danych odbywa się wówczas na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera c) RODO.

c) podmioty prywatne

Dealerzy, partnerzy serwisowi lub osoby wspierające, do których dane są przekazywane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, w celu załatwienia Państwa zapytania, bądź w celu realizacji zawartej z Państwem umowy lub w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów, na przykład Centra Porsche, banki lub podmioty finansujące, zakłady ubezpieczeniowe, biura informacji, podmioty świadczące usługi transportowe lub porównywalne podmioty. Przekazywanie danych odbywa się wówczas na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera a), b) i/lub f) RODO.

5. Przetwarzanie danych w krajach trzecich

W przypadku przekazywania danych do podmiotów, których siedziba lub miejsce przetwarzania danych nie znajduje się w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie będącym stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przed przekazaniem danych upewniamy się, że poza ustawowo dozwolonymi wyjątkowymi przypadkami albo u odbiorcy istnieje odpowiedni poziom ochrony danych (np. na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, na podstawie odpowiednich gwarancji, takich jak certyfikacja własna odbiorcy w zakresie przekazywania danych w ramach Tarczy Prywatności UE-USA lub na podstawie uzgodnienia z odbiorcą tzw. standardowych klauzul umownych UE), albo że Państwo wyrazili na to wystarczającą zgodę.

Mogą Państwo otrzymać u nas wykaz odbiorców w krajach trzecich i kopię regulacji uzgodnionych konkretnie w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony. W tym celu proszę skorzystać z informacji w pkt. 1.

6. Źródła i kategorie danych w przypadku gromadzenia przez podmioty trzecie

Przetwarzamy nie tylko dane osobowe, które otrzymujemy bezpośrednio od Państwa. Niektóre dane osobowe otrzymujemy od podmiotów trzecich w przypadku, gdy istnieją ku temu podstawy prawne.

Dane zebrane i udostępnione przez lub w imieniu Administratorów (dane korespondencyjne jak wyżej), dane na podstawie dokumentów, dane pochodzące ze stron internetowych; w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, także z publicznych rejestrów CEIDG oraz KRS.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Do realizacji naszej relacji biznesowej nie stosujemy, zgodnie z Art. 22 RODO, ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Tworzenie konkretnego profilu następuje w celu ochrony uzasadnionych interesów w ramach opisanych w niniejszym dokumencie celów związanych z przetwarzaniem danych. Ponadto profilowanie może mieć miejsce, jeśli wyraziliście Państwo zgodę marketingową (więcej informacji w klauzuli informacyjnej dot. zgody).

8. Okres przechowywania, usuwanie

Państwa dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów wymienionych w tym dokumencie lub w ogólnych dokumentach umownych obowiązujących między Państwem a nami, lub – w przypadku wyrażenia zgody – przez czas jej ważności, dopóki jej Państwo nie odwołają. Oprócz tego zapisujemy/usuwamy Państwa dane w zakresie wymaganym przez obowiązki przechowywania wynikające z prawa handlowego i podatkowego.

Wskazujemy poniżej możliwe najdłuższe okresy przechowywania danych biegnące od danego zdarzenia. Jeśli w czasie trwania relacji z Porsche zdarzenia te będą się powtarzały wówczas okresy przechowywania rozpoczynają się od nowa.

Państwa dane osobowe w związku z zainteresowaniem i przygotowaniem dla Państwa oferty będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do obsługi zapytania o ofertę (nie dłużej niż 2 lata od ostatniego kontaktu z Państwem) oraz przez okres niezbędny do zawarcia umowy. W przypadku jazd testowych Państwa dane osobowe przetwarzane w związku i na podstawie umowy będziemy przetwarzać przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez okres 6 + 1 w przypadku jazd testowych i użyczeń. W przypadku zamówienia samochodu przez 12 lat+1 rok od końca roku, w którym umowa została wykonana, w tym 12 lat to najdłuższy możliwy okres realizacji roszczeń z gwarancji, plus dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. W przypadku specjalnych akcji przywoławczych możemy przetwarzać przez ww. okres 15 lat licząc od końca roku, w którym umowa została wykonana. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 10 lat. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych przez okres w jakim te cele wynikające ze zgody pozostają ważne, ale nie dłużej niż 5 lat od momentu wyrażenia zgody, a jeśli cofnie Pan/Pani zgodę to do momentu cofnięcia zgody. Dodatkowo do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez Pana/Panią zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych;

Państwa dane osobowe usuwamy niezwłocznie

 • jeżeli nie obowiązuje już podstawa prawna i jeżeli nie wystąpi inna podstawa prawna. W przypadku wystąpienia drugiej z wymienionych sytuacji usuwamy dane, gdy nie obowiązuje już inna podstawa prawna.
 • jeżeli nie są już one potrzebne do naszych celów dotyczących przygotowania i realizacji umowy i nie wystąpi inna podstawa prawna. W przypadku wystąpienia drugiej z wymienionych sytuacji usuwamy dane, gdy nie obowiązuje już inna podstawa prawna.
 • w przypadku wyrażenia przez Państwa sprzeciwu, chyba że dalsze przetwarzanie jest dozwolone zgodnie z odnośnymi przepisami ustawowymi.
 • jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani z innych względów prawnych.

9. Prawa osób, których dane dotyczą

Jako osoby, których dotyczą przetwarzane dane, mają Państwo do dyspozycji wiele praw. Konkretnie chodzi o następujące prawa:

Prawo do informacji: Mają Państwo prawo do uzyskania informacji na temat przechowywanych przez nas danych dotyczących Państwa osoby.

Prawo do sprostowania i usuwania danych: Mogą Państwo od nas zażądać sprostowania błędnych danych i - o ile są spełnione przesłanki ustawowe - usunięcia Państwa danych.

Ograniczenie przetwarzania: O ile są spełnione przesłanki ustawowe, mogą Państwo od nas zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych.

Prawo do przenoszenia danych: Jeżeli udostępnili nam Państwo dane na podstawie umowy lub wyrażonej zgody, wówczas w przypadku wystąpienia przesłanek ustawowych mogą Państwo zażądać otrzymania udostępnionych przez Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazania ich przez nas innemu podmiotowi odpowiedzialnemu.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych w oparciu o podstawę prawną w postaci „uzasadnionego interesu”: Ze względu na powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji mają Państwo prawo do złożenia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej w postaci „uzasadnionego interesu”, w szczególności mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Jeżeli skorzystają Państwo ze swojego prawa do złożenia sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych, chyba że możemy - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - wykazać istotne uzasadnione powody przemawiające za dalszym przetwarzaniem danych, które mają wobec Państwa praw charakter nadrzędny.

Odwołanie zgody: Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych, w każdej chwili mogą Państwo odwołać tę zgodę ze skutkiem w odniesieniu do przyszłości. Powyższe nie narusza legalności przetwarzania Państwa danych do momentu odwołania zgody. Możecie Państwo wycofać swoją zgodę poprzez formularz na www.vw-group.pl/pl/prywatność lub
u Odpowiedzialnego Centrum Porsche.  Centralnym punktem kontaktowym w celu odwołania zgody lub uzyskania informacji dot. przetwarzania danych osobowych w związku ze zgodą i zapytań jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. Poznań (61-037) ul. Krańcowa 44, daneosobowe@vw-group.pl; może Pan/Pani skontaktować się także z pozostałymi Administratorami bezpośrednio;

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru: Ponadto mogą Państwo wnieść skargę do właściwego organu nadzoru – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli są Państwo zdania, że przetwarzanie Państwa danych narusza obowiązujące prawo.

Kontakt z nami i wykonywanie Państwa praw: Ponadto w przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, Państwa praw jako osób, których dane dotyczą, i udzielonej ewentualnie zgody mogą się Państwo skontaktować z nami nieodpłatnie. W celu wykonania wszystkich Państwa praw wymienionych powyżej proszę zwrócić się do VGP lub Odpowiedzialnego Porsche Centrum lub korespondencyjnie pod adres podany powyżej w pkt. 1. Proszę się przy tym upewnić, że możliwa jest jednoznaczna identyfikacja Państwa osoby.

VGP i Odpowiedzialne Centrum Porsche będą we własnym zakresie odpowiedzialni za realizację praw podmiotów danych we własnych procesach lub własnych systemach IT.

11. Stan:

Obowiązuje zaktualizowana wersja oświadczenia o ochronie danych osobowych. Stan na [25/04/2019].

 


 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Błażej Jarząb

E-mail: iod@lellek.com.pl

LELLEK sp. z o.o. ul. Opolska 2c 45-960 Opole, z dopiskiem „IOD”.

Więcej

do góry