Porsche Centrum Wrocław LELLEK

Regulamin konkursu Porsche Taycan

Regulamin konkursu fotograficznego Porsche Customers & Employees Experience

           
           REGULAMIN 

 1. Warunki ogólne

 

 1. Organizatorem Konkursu „Porsche Customers & Employees Experience”  jest Autoryzowany Partner Marki Porsche Porsche Centrum Wrocław.
 2. Tematem konkursu fotograficznego jest podzielenie się swoją pierwszą przygodą z samochodem elektrycznym Porsche Taycan.
 3. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.
 4. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, których akceptacja przez uczestnika (zwanego dalej "Uczestnikiem") jest warunkiem  przystąpienia do Konkursu. Uczestnik przystępując do Konkursu poprzez zgłoszenie pracy potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.porsche-wroclaw.pl
 6. Zgłoszenie zadania konkursowego będzie możliwe w okresie od godziny 12.00 dnia 02.08.2021 r. roku do godziny 23.59 dnia 18.08.2021 roku.
 7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości przebiegu Konkursu i wyboru Laureata, Organizator powołał Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:…Krzysztof Holek, Paweł Jakubisiak, Arkadiusz Kamiński

 

 1. Nagroda
  1. Nagrodą w konkursie jest użyczenie Laureatowi Konkursu, pojazdu marki Porsche model Taycan, na okres od dnia 20.08.2021…godzina 18:00 do dnia…23.08.2021 godzina 09:00
  2. Organizator zastrzega, że termin skorzystania z nagrody został z góry ustalony, a jego zmiana jest niemożliwa.
  3. W przypadku zaistnienia sytuacji spornych, w szczególności należycie uzasadnionych wątpliwości co do wyłonienia Laureata Konkursu, wszelkie sprawy będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Komisję Konkursową, co nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na drodze sądowej.

 

 1. Warunki uczestnictwa
  1. W Konkursie w charakterze Uczestnika, z zastrzeżeniem ust. 3.2. oraz 3.3 może wziąć osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
   1. jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, będącą konsumentem w rozumieniu art.22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zamieszkała na terytorium Polski, która posiada konto w serwisie instagram.com;
   2. jest prospektem lub klientem Organizatora, który wziął udział w jazdach testowych w ramach projektu „Porsche Customers & Employees Experience u Organizatora;
  2. Uczestnik, któremu ma zostać przyznana nagroda musi posiadać ważne prawo jazdy uprawniające do prowadzenia samochodów osobowych oraz podpisać z Organizatorem umowę użyczenia wraz z protokołem odbioru.
  3. Uczestnik dokona zgłoszenia udziału w Konkursie tj. opublikuje pracę konkursową w  okresie od godziny 12.00  dnia 02.08.2021 r. roku do godziny 23.59 dnia 17.08.2021 roku.
  4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres: porsche.wroclaw@lellek.com.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku Laureata, powoduje utratę prawa do przyznanej nagrody.
  5. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, jak również inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem,  a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
  6. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

 

 1. Przebieg Konkursu i zadanie Uczestnika Konkursu

 

 1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu, przez osobę fizyczna spełniająca kryteria wskazane w pkt. 3.1. niniejszego Regulaminu, zdjęcia, które:
  1. przedstawi pierwsze doświadczenia Użytkownika z samochodem elektrycznym Porsche Taycan.
  2. zostanie krótko opisane (jedno – dwa zdania) przez Uczestnika dlaczego właśnie to co przedstawia stanowi dla Uczestnika wspomnienie pierwszej przygody z samochodem elektrycznym.
  3. zostanie wykonane dowolną techniką (wszystkie techniki cyfrowe są dozwolone, od telefonu do lustrzanki,
  4. będzie własnością Uczestnika (tj. uczestnikowi przysługują prawa autorskie do zdjęcia);
  5. zostanie opublikowane przez Uczestnika na profilu publicznym w serwisie społecznościowym Instagram.
  6. zostanie podpisane hasztagami [#testziskrawduszy] #Porsche, #Taycan, #PorscheTaycan oraz zostaną oznaczone następujące profile @Porschepl i @porsche_wroclaw.
  7. zostanie opublikowane w serwisie Instagram w  okresie od godziny 12.00 dnia 02.08.2021 r. roku do godziny 23.59 dnia 17.08.2021 roku. Data i godzina nadesłania Pracy konkursowej są rejestrowane przez serwis Instagram.com.
 2. Z konkursu wyłączone są prace, które zawierają treści obraźliwe lub obelżywe, erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych lub naruszające czyjeś prawa autorskie lub dobra osobiste.
 3. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową na podstawie subiektywnej opinii, przy uwzględnieniu w szczególności kreatywności i oryginalności.
 4. Informację o wygranej Uczestnik otrzyma od Organizatora Porsche Centrum Wrocław w wiadomości prywatnej na konto w serwisie Instagram, na którym zamieszczona została zwycięska praca. Jednocześnie Uczestnik zostanie poproszony o udzielenie odpowiedzi, z konta na którym została zamieszczona zwycięska praca, na przesłaną wiadomość do dnia 18.08 godz..16:00, w której poda swoja dane osobowe tj. imię i nazwisko.
 5. Po przesłaniu wiadomości z danymi osobowymi, Organizator uprawniony jest do ich weryfikacji, w szczególności w zakresie ustalenia czy Uczestnik wziął udział w jazdach testowych w ramach projektu „Porsche Customers & Employees Experience u Organizatora.
 6. W przypadku pozytywnej weryfikacji Uczestnika, którego praca zwyciężyła w konkursie, Organizator zwróci się do Uczestnika w celu potwierdzenia zwycięstwa, uzgodnienia czasu i miejsca przekazania samochodu na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, z zastrzeżeniem ust. 2.2. Regulaminu.
 7. Organizator może zwrócić się do wybranych Uczestników w celu pozyskania Zgody na wykorzystywanie wizerunku, której treści stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Udzielenie zgody w powyższym zakresie jest dobrowolne.
 8. Utrata prawa do Nagrody przez Uczestnika ma miejsce:
  1. w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania Nagrody przez Uczestnika;
  2. w przypadku zrzeczenia się prawa do Nagrody przez Uczestnika;
  3. w przypadku nieotrzymania przez Organizatora danych osobowych Uczestnika we wskazanym terminie;
  4. w przypadku negatywnej weryfikacji Uczestnika przez Organizatora.
 9. W przypadku utraty prawa do Nagrody przez Uczestnika Organizator ma prawo przyznać Nagrodę innemu Uczestnikowi, bądź z uwagi na zbyt późny termin, odstąpić od przyznania Nagrody, któremukolwiek z Uczestników. Przyznanie Nagrody innemu uczestnikowi odbywa się zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie.
 10. Uczestnikowi uprawnionemu do Nagrody nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z Nagrodą na inne osoby. Uczestnik może zrzec się przyznanej mu Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent pieniężny ani inna Nagroda. Nagroda nie podlega wymianie. W przypadku zrzeczenia się Nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.

 

 1. Prawa autorskie

 

 1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu wyłącznie prace konkursowe własnego autorstwa. Organizator ma prawo do weryfikacji w każdym czasie treści, z uwzględnieniem kryterium autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawienia Nagrody. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłaną pracą konkursową w ramach zgłoszenia konkursowego. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi koszty, jakie ten poniósł w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek wadliwej eksploatacji pracy konkursowej.
 3. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że jego zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń związanych ze zgłoszeniem. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawienia Nagrody. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora lub na jego zlecenie wszelkich zmian, przeróbek i innych modyfikacji pracy konkursowej, zgodnie z potrzebami Organizatora.
 5. Prace Konkursowe przesłane przez Uczestników mogą zostać umieszczone w Internecie, na profilu społecznościowym Organizatora, Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. lub Volkswagen AG, oraz wykorzystane przez Organizatora lub Grupę Volkswagen bez  podawania nazwiska autora, na co uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę. W przypadku Prac Konkursowych na których znajduje się wizerunek osoby, zgodnie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, rozpowszechnianie wizerunku wymaga wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą (wizerunek), chyba że stanowi on jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Dokonanie zgłoszenia pracy konkursowej zgodnie z zasadami Regulaminu równoznaczne jest z udzieleniem Organizatorowi oraz Spółce Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanej pracy konkursowej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w celach związanych z organizacją Konkursu oraz marketingowo -promocyjnych związanych z celem Konkursu oraz promocją produktów Organizatora - tj. samochodów elektrycznych stanowiących przedmiot użyczenia w ramach nagrody specjalnej, poprzez:
  1. utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,
  2. zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
  3. publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),
  4. wielokrotne publiczne wystawienie,
  5. eksploatację w Internecie, Intranecie, na stronach www, profilach społecznościowych, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,
  6. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
   i w czasie przez siebie wybranym,
  7. wykorzystywanie w działaniach promocyjnych lub marketingowych, w tym do reklamy produktów Organizatora (w szczególności samochodów elektrycznych, których użyczenie dla Laureata stanowi nagrodę specjalną),
  8. wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów w sposób wskazany w ust. 5.6.1. do 5.6.7., bez względu na ilość nadań, emisji, czy wytworzonych egzemplarzy oraz zobowiązaniem się do niewykonywania autorskich praw osobistych do zadania konkursowego względem Organizatora, w szczególności wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęcia bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.

Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań pracy konkursowej w rozumieniu art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dokonanych przez Organizatora lub na jego zlecenie.

 

 1. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Auto LELLEK Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Opolu (45-960), ul. Opolska 2c, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS  0000468176, ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­NIP: 991-037-47-36, REGON: 160105918. Kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail iod@lellek.com.pl lub pisemnie na adres pisemnie na adres: Porsche Centrum Wrocław, Al. Karkonoska 54, 53-015  Wrocław, z dopiskiem „IOD”; (dalej: ‘ Wybrany Autoryzowany Dealer”) oraz oraz Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP), adres e-mail: daneosobowe@vw-group.pl. Kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail iod@vw-group.pl lub pisemnie na adres siedziby z dopiskiem „IOD” (dalej: „VGP”); (dalej: „Administratorzy).
  2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie danych przez Uczestnika może skutkować niemożliwością uczestnictwa w Konkursie oraz zrealizowania jego postanowień (np. dotyczących przekazania nagrody).
  3. Wybrany Autoryzowany Dealer oraz VGP przetwarzają następujące kategorie danych Uczestników Konkursu: nazwę profilu w serwisie Instagram, wizerunek, a w przypadku Laureatów: imię i nazwisko, profil w serwisie Instagram, wizerunek.
  4. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w następujących celach:
 1. Przez Wybranego Autoryzowanego Dealera:
  • organizacji, obsługi Konkursu i prawidłowego wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, w tym umożliwienia wzięcia udziału w Konkursie oraz realizacji celu Konkursu określonego w Regulaminie, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jako Organizatora zobowiązanego do dotrzymania jego warunków wobec Uczestników (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), „RODO”);
  • możliwości korzystania z Prac Konkursowych przesłanych przez Uczestników i ich dalszego publikowania (bez imienia i nazwiska) w Internecie, w szczególności na Portalach Społecznościowych takich jak Instagram, Facebook oraz w wewnętrznej komunikacji do VGP oraz Porsche AG (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c)
  • w celu wykorzystania Prac Konkursowych na których mogą znaleźć się wizerunki poszczególnych uczestników jako szczegół ogólnej zbiorowości osób oraz ich rozpowszechnienia i wykorzystywania dla celów promocyjnych w internecie, w szczególności na portalach społecznościowych takich jak Instagram i Facebook oraz w wewnętrznej komunikacji do VGP oraz Porsche AG  w ramach prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadniony interes znajduje oparcie w przepisie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza;
  • udokumentowania wzięcia udziału w Konkursie i jego rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  • archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora danych zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 2. przez VGP:
  • w celach prawidłowego wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, w tym możliwości korzystania z Prac Konkursowych przesłanych przez Uczestników i ich dalszego publikowania (bez imienia i nazwiska) w Internecie, w szczególności na Portalach Społecznościowych takich jak Instagram, Facebook oraz w wewnętrznej komunikacji do Wybranego Porsche Centrum oraz Porsche AG (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), „RODO”);
  • w celu wykorzystania Prac Konkursowych na których mogą znaleźć się wizerunki poszczególnych uczestników jako szczegół ogólnej zbiorowości osób oraz ich rozpowszechnienia i wykorzystywania dla celów promocyjnych VGP w internecie, w szczególności na portalach społecznościowych takich jak Instagram i Facebook oraz w wewnętrznej komunikacji do Wybranego Porsche Centrum oraz Porsche AG  w ramach prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadniony interes VGP znajduje oparcie w przepisie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza;
  • w celu  archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora danych zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu VGP (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. dodatkowo w przypadku wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku, przez Wybranego Autoryzowanego Dealera oraz VGP:
  • w celu wykorzystania Prac Konkursowych na których mogą znaleźć się wizerunki poszczególnych uczestników oraz ich rozpowszechnienia i wykorzystywania dla celów promocyjnych VGP i Wybranego Autoryzowanego Dealera w internecie, w szczególności na portalach społecznościowych takich jak Instagram i Facebook oraz w wewnętrznej komunikacji do VGP/Wybranego Porsche Centrum oraz Porsche AG  za zgodą w związku z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgoda stanowi załącznik 1 do niniejszego Regulaminu;
  • W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celach analitycznych i statystycznych - lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • Odbiorcy danych osobowych: Pani/Pana dane mogą być przekazywane przez Administratorów oraz  podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratorów, m.in. agencji marketingowej, agencji obsługującej park samochodów, jurorom z Komisji Konkursowej, podmiotom  grupy Volkswagen, dostawcom usług IT, kurierom, podmiotom świadczącym usługi typu archiwizacja, niszczenie dokumentów oraz inne usługi administracyjne. Dane osobowe mogą być też przekazywane organom skarbowym w zakresie niezbędnym do uregulowania zobowiązań podatkowych związanych z przyznaniem nagród. Dane mogą być także przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie stosownych przepisów prawa.
  • Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń Organizatora i Uczestników związanych z Konkursem. Dane osobowe będą przetwarzane ponadto przez okres niezbędny do realizacji zobowiązań podatkowych i ewidencyjnych dla celów podatkowych realizowanych przez Organizatora w związku z wydaniem nagród. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratorów danych mogą być przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratorów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, chyba że zaistnieje konieczność przechowywania danych dłużej, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub będzie to konieczne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

W zakresie w jakim Dane wykorzystywane są w oparciu o zgodę (zgoda do rozpowszechnianie wizerunku), będą one przechowywane przez Administratorów przez czas ważności zgody (tj. nie dłużej niż 5 lat lub do momentu cofnięcia zgody).

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Powyższe prawa mogą być zrealizowane m.in. przez kontakt na adres email:

lub pisemnie na adres siedziby Organizatora lub VGP.

 1. Uczestnikom Konkursu w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Administratorzy przestaną przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratorów ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestników Konkursu, lub dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.
 4. Administratorzy przy przetwarzaniu danych osobowych stosują zabezpieczenia danych osobowych przez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w RODO.
 5. Administratorzy stosują odpowiednie środki bezpieczeństwa odpowiadające ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych. Administratorzy ocenili prawdopodobieństwo wystąpienia i wagę zagrożenia. Administratorzy w szczególności uwzględniają ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych.

 

 

 1. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie z dopiskiem Reklamacje Konkurs Taycan do Organizatora Konkursu w formie elektronicznej na adres email: porsche.wroclaw@lellek.com.pl  lub w formie pisemnej na adres: Karkonoska 51 53-015 Wrocław , przed upływem 14 dni od zdarzenia będącego podstawą reklamacji, jednakże nie później niż 14 dni od ogłoszenia Laureatów Konkursu. Reklamacje zgłaszane po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Reklamacje powinny zawierać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail i dokładny adres zamieszkania Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
  3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Komisję Konkursową, która będzie rozstrzygać reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
  4. Decyzje w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie dokumentowej po wypracowaniu wspólnego stanowiska.
  5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji za pomocą wiadomości e-mail i/lub listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 

 1. Postanowienia końcowe
  1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem Instagram.com. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.instagram.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora. W związku z powyższym Instagram nie odpowiada wobec Uczestników za przeprowadzenie danego Konkursu i wydanie nagród.
  2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie i wraz ze zgłoszeniem pracy konkursowej potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
  3. Niespełnienie którejkolwiek spośród wyżej wymienionych zasad lub warunków, bądź odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody, o czym Uczestnik zostanie poinformowany niezwłocznie od powstania przyczyny wykluczenia.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagrody.
  5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2020, poz. 2094 tj).
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.
  7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

 

 

 

 

Załącznik 1 – zgoda na wykorzystanie wizerunku

Wyrażam zgodę na rzecz Porsche Centrum Wrocław oraz Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (VGP) na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci mojego wizerunku (także jako dana osobowa) utrwalonego na zdjęciach indywidualnych lub w małych grupach, w tym także w formie zbliżeń, bliskiego kadrowania, udostępnionych na potrzeby Konkursu Fotograficznego

Porsche Customers & Employees Experience oraz używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, w tym udostępnianie w celu rozpowszechnienia przez Wybranego Autoryzowanego Dealera oraz VGP dla celów informacyjnych i promocyjnych VGP w internecie, w szczególności na portalach społecznościowych takich jak Instagram i Facebook oraz w wewnętrznej komunikacji do VGP/Wybranego Porsche Centrum oraz Porsche AG.

 

Niniejsza zgoda jest ograniczona czasowo przez czas jej ważności (nie dłużej niż 5 lat lub do momentu cofnięcia zgody), zgoda nie jest ograniczona terytorialnie.

 

Wizerunek może być użyty do każdego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Wyrażona zgoda obejmuje obrót egzemplarzami, na których utrwalono wizerunek, a także zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami dla w/w celów.

Wyrażenie zgody jest w pełni dobrowolne, a zgoda może być w każdej chwili wycofana bez żadnych negatywnych konsekwencji z tego tytułu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Niniejsza zgoda udzielona zostaje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ust 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

imię i nazwisko

data

podpis

 

 

 

 

Więcej

do góry